1. Üldtingimustes kasutatavad mõisted

  1. Vegan Vesi Internetilehekülg – internetilehekülg https://veganvesi.ee/
  2. Sisu või materjal – internetileheküljel ja uudiskirjades esitatav autoriõigusega
    kaitstav kirjalik, heli-, pildi-, video- või muu teos
  3. Kasutaja – väljaande internetilehekülje külastaja ja/või sisu tarbija
  4. Uudiskirjad – kasutaja soovil e-mailiga saadetavad uudised.

2. Üldine

Käesolevad kasutustingimused kehtivad Vegan Vesi Internetileheküljel ja uudiskirjades esitatava sisu kohta.

Sisu ja kasutaja võimalused võivad erineda sõltuvalt sellest, millise tehnilise seadmega või millises geograafilises piirkonnas viibides kasutaja Vegan Vesi Internetilehekülge loeb.

Vegan Veel on igal ajal õigus kasutustingimusi muuta seoses vajadusega sätteid täpsustada või viia kooskõlla tegelikkusega, samuti seoses õigusaktide muutuse, tehnilise arengu või teenuste arendamisega, tehes muutunud sõnastuses kasutustingimused lugejatele kättesaadavaks internetis.

Vegan Vesi avaldab väljaannetes kasutajatele lugemiseks, vaatamiseks ja kuulamiseks nii enda loodud materjali kui ka muude isikute loodud teoseid, mille avaldamise õiguse vegan vesi on omandanud, samuti kasutajate endi poolt kommentaaride ja muul kujul saadetud kaastööd. Vegan Vesi ei vastuta Vegan Vesi Internetileheküljel esitatud materjalidega seoses tekkivate võimalike kaudsete kahjude eest.

Vegan Vesi teeb kõik endast oleneva, et Vegan Vesi Internetileheküljel avaldatu oleks kasutajatele kättesaadav, kuid ei taga seda olukordades, kus esineb häireid internetivõrgus, teostatakse hooldustöid, esineb internetivõrgu ülekoormus, vmt.

Juhul, kui kasutaja rikub kasutustingimustes või õigusaktides sätestatud kohustusi, on Vegan Veel õigus blokeerida kasutaja ligipääs sisule või võtta ära kasutajale antud mistahes muud õigused.

3. Autoriõigused

Sisu varalised autoriõigused kuuluvad Vegan Veele, kui sisust ei tulene teisti. Materjali osas, millele suunatakse viidetes või internetilinkides kolmandate isikute internetilehekülgedele, kuuluvad autoriõigused reeglina vastavalt selle materjali juures toodud infole.

Vegan Veele autoriõigusega kaitstava materjali saatmisega loovutab materjali saatja Vegan Veele kõik sellega kaasnevad varalised autoriõigused tasuta, kui tasu maksmises ei ole eelnevalt kirjalikult kokku lepitud ning annab mittevaralistele isiklikele õigustele kogu maailmas kehtiva tagasivõtmatu litsentsi väljaandja kasuks, tähtajaga kuni nende õiguste kehtivuse lõpuni. Litsents hõlmab kõiki litsentseeritavaid õigusi, sealhulgas õigust materjali avaldada, levitada, muuta, tõlkida, pealkirjastada, ühendada muude autorite teostega, kasutada mistahes teises (meedia)vormis või eemaldada
avalikkusele kättesaadavatest allikatest. Vegan Veel on piiramatu õigus nimetatud materjali suhtes saadud varalisi autoriõigusi edasi võõrandada ja anda mittevaraliste õiguste osas all-litsentse.

4. Materjalide refereerimine

Vegan Vesi lubab Vegan Vesi Internetileheküljel ilmunud ja tasuta kättesaadavaid kirjalikke ja helilisi materjale refereerida järgmistel tingimustel:
– viidatavast materjalist võib refereerides kasutada kuni viis (5) lauset;
– refereeritud lausete juures peab olema viide Vegan Vesi Internetileheküljele ja link viidatava materjali veebiaadressile. Kui viidatav materjal pole internetis kättesaadav, peab link suunama aadressile https://e-veganvesi.ee;
– nimetatud tingimustega mitte kooskõlas kasutamine on lubatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud Vegan Vee loal.

Ülaltoodud reeglite rikkumisel on Vegan Veel õigus saada materjalide refereerijalt tasu 200 eurot materjali lubamatu kasutamise eest ja 320 eurot korduva tingimusi eirava materjalide igakordse kasutamise eest.

5. Küpsised

Vegan Vesi Internetileheküljel kasutatakse küpsiseid, et muuta teenus kasutajasõbralikumaks ja pakkuda täiustatud ja kohandatud funktsioone lehekülje külastamisel. Täpsem info küpsiste kohta asub andmekaitsetingimustes.

6. Vaidlused

Kasutustingimuste kohaldamisel tekkivad vaidlused lahendavad kasutajad ja väljaandja omavahelise kokkuleppe teel. Kasutustingimuste muutmise korral lähtutakse sellisest sõnastusest, mis kehtis lahendamist vajava asjaolu tekkimise
hetkel. Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

7. Kontakt

Kontaktandmed, mida kasutades saab Liidu poole pöörduda autoriõiguse ja tehnilistes küsimustes, samuti kaebustega sisu osas, on leitavad aadressil https://veganvesi.ee/kontakt/